DVD1 DVD2 DVD3 DVD4 DVD5 DVD6
太虛大師序文 音檔 太虛大師序文 逐字稿
範圍 法類 線上聽 下載
DVD1 聽聞軌理 07-A_P15L07~P16L02 下載
  聽聞軌理 07-B_P16L02~P16L04 下載
  聽聞軌理 08-A_P16L04~P16L07 下載
  聽聞軌理 08-B_P16L07~P17L01 下載
  聽聞軌理 09-A_P17L01~P17L09 下載
  聽聞軌理 09-B_P17L09~P18L04 下載
  聽聞軌理 10-A_P18L04~P19L02 下載
  聽聞軌理 10-B_P19L02~P19L13 下載
  聽聞軌理 11-A_P20L02~P20L04 下載
  聽聞軌理 11-B_P20L04~P20L08 下載
  聽聞軌理+說法軌理 12-A_P20L08~P21L03 下載
  說法軌理 12-B_P21L03~P21L10 下載
  說法軌理 13-A_P21L10~P22L01 下載
  說法軌理 13-B_P22L01~P23L01 下載
    14-A_分享&師教誡 下載
  完結軌理 14-B_P23L02~P23L06 下載
  完結軌理+親近善士 15-A_P23L07~P23L10 下載
  親近善士 15-B_P23L10~P24L05 下載
  親近善士 16-A_P24L05~P24L07 下載
  親近善士 16-B_P24L07~P25L05 下載
  親近善士 17-A_P25L05~P25L07 下載
  親近善士 17-B_P25L07~P25L10 下載
  親近善士 18-A_P25L10~P26L04 下載
  親近善士 18-B_P26L04~P27L01 下載
  親近善士 19-A_P27L01~P27L06 下載
  親近善士 19-B_P27L06~P27L13 下載
  親近善士 20-A_P27L13~P28L07 下載
  親近善士 20-B_P28L07~P28L12 下載
  親近善士 21-A_P28L12~P29L08 下載
  親近善士 21-B_P29L08~P29L11 下載
  親近善士 22-A_P29L11~P30L05 下載
  親近善士 22-B_P30L05~P30L08 下載
  親近善士 23-A_P30L08~P30L13 下載
  親近善士 23-B_P30L13~P31L10 下載
  親近善士 24-A_P31L10~P32L06 下載
  親近善士 24-B_P32L06~P34L01 下載
  親近善士 25-A_P34L01~P34L13 下載
  親近善士 25-B_P34L13~P35L09 下載
  親近善士 26-A_P35L09~P36L03 下載
  親近善士 26-B_P36L03~P36L12 下載
  親近善士 27-A_P36L12~P38L03 下載
  親近善士 27-B_P38L03~P38L09 下載
  親近善士 28-A_P38L09~P38L13 下載
  親近善士 28-B_P38L13~P39L07 下載
  親近善士 29-A_P39L07~P40L11 下載
  親近善士 29-B_P40L11~P41L01 下載
  親近善士+修習軌理 30-A_P41L01~P41L09 下載
  修習軌理 30-B_P41L09~P42L01 下載
  修習軌理 31-A_P42L01~P42L03 下載
  修習軌理 31-B_P42L04~P42L08 下載
  修習軌理 32-A_P42L08~P43L01 下載
  修習軌理 32-B_P43L01~P43L11 下載
  修習軌理 33-A_P43L11~P44L09 下載
  修習軌理 33-B_P44L09~P44L12 下載
  修習軌理 34-A_P44L12~P45L04 下載
  修習軌理 34-B_P45L04~P45L07 下載
  修習軌理 35-A_P45L07~P45L09 下載
  修習軌理 35-B_P45L09~P46L01 下載
  修習軌理 36-A_P46L01~P46L08 下載
  修習軌理 36-B_P46L08~P47L02 下載
  修習軌理 37-A_P47L02~P47L04 下載
  修習軌理 37-B_P47L04~P47L09 下載
  修習軌理 38-A_P47L09~P48L01 下載
  修習軌理 38-B_P48L01~P48L05 下載
  修習軌理 39-A_P48L05~P48L11 下載
  修習軌理 39-B_P48L11~P49L02 下載
  修習軌理 40-A_P49L02~P49L12 下載
  修習軌理 40-B_P49L12~P50L06 下載
  修習軌理 41-A_P50L06~P51L01 下載
  修習軌理 41-B_P51L01~P51L11 下載
  修習軌理 42-A_P51L11~P52L02 下載
  修習軌理 42-B_P52L02~P52L11 下載
  修習軌理 43-A_P52L11~P53L09 下載
  修習軌理 43-B_P53L09~P54L06 下載
  修習軌理 44-A_P54L06~P54L10 下載
  修習軌理 44-B_P54L10~P55L04 下載
  修習軌理 45-A_P55L04~P55L11 下載
  修習軌理 45-B_P55L11~P56L05 下載
 
範圍   線上聽 下載
DVD2 修習軌理 46-A_P56L05~P56L09 下載
  修習軌理 46-B_P56L09~P57L03 下載
  修習軌理 47-A_P57L03~P58L06 下載
  修習軌理 47-B_P58L06~P58L13 下載
  修習軌理+暇滿 48-A_P58L13~P59L07 下載
  暇滿 48-B_P59L07~P60L02 下載
  暇滿 49-A_P60L02~P60L08 下載
  暇滿 49-B_P60L08~P61L04 下載
  暇滿 50-A_P61L04~P61L13 下載
  暇滿 50-B_P61L13~P63L02 下載
  暇滿 51-A_P63L02~P64L09 下載
  暇滿 +     道次引導 51-B_P64L09~P66L05 下載
  道次引導 52-A_P66L05~P67L07 下載
  道次引導 52-B_P67L07~P68L11 下載
  道次引導 53-A_P68L11~P69L07 下載
  道次引導 53-B_P69L07~P70L05 下載
  道次引導 54-A_P70L05~P70L11 下載
  道次引導 54-B_P70L11~P71L11 下載
  道次引導 55-A_P71L11~P72L05 下載
  道次引導 55-B_P72L05~P73L03 下載
  道次引導+念死無常 56-A_P73L03~P74L02 下載
  念死無常 56-B_P74L02~P75L02 下載
  念死無常 57-A_P75L02~P76L11 下載
  念死無常 57-B_P76L11~P77L05 下載
  念死無常 58-A_P77L05~P78L11 下載
  念死無常 58-B_P78L11~P79L11 下載
  念死無常 59-A_P79L11~P81L04 下載
  念死無常 59-B_P81L04~P81L11 下載
  念死無常 60-A_P81L11~P82L09 下載
  念死無常 60-B_P82L09~P83L06 下載
  念死無常 61-A_P83L06~P84L05 下載
  念死無常 61-B_P84L04~P84L09 下載
  念死無常 62-A_P84L09~P85L08 下載
  念死無常 62-B_P85L08~P86L03 下載
  念死無常+三惡趣苦 63-A_P86L03~P86L10 下載
  三惡趣苦 63-B_P86L10~P87L03 下載
  三惡趣苦 64-A_P87L03~P88L04 下載
  三惡趣苦 64-B_P88L04~P89L04 下載
  三惡趣苦 65-A_P89L04~P90L03 下載
  三惡趣苦 65-B_P90L03~P91L02 下載
  三惡趣苦 66-A_P91L02~P91L12 下載
  三惡趣苦 66-B_P91L12~P92L01 下載
  三惡趣苦 67-A_P92L01~P94L01 下載
  三惡趣苦 67-B_P94L01~P94L06 下載
  三惡趣苦 68-A_P94L06~P95L06 下載
  三惡趣苦 68-B_P95L06~P95L12 下載
  三惡趣苦 69-A_P95L12~P96L13 下載
  三惡趣苦 69-B_P96L13~P97L06 下載
  三惡趣苦+皈依三寶 70-A_P97L06~P98L04 下載
  皈依三寶 70-B_P98L04~P98L09 下載
  皈依三寶 71-A_P98L09~P99L05 下載
  皈依三寶 71-B_P99L05~P99L11 下載
  皈依三寶 72-A_P99L11~P100L09 下載
  皈依三寶 72-B_P100L09~P100L13 下載
  皈依三寶 73-A_P100L13~P101L04 下載
  皈依三寶 73-B_P101L04~P101L07 下載
  皈依三寶 74-A_P101L07~P102L06 下載
  皈依三寶 74-B_P102L04~P102L09 下載
  皈依三寶 75-A_P102L09~P103L03 下載
  皈依三寶 75-B_P103L03~P103L08 下載
  皈依三寶 76-A_P103L08~P103L13 下載
  皈依三寶 76-B_P103L13~P104L07 下載
  皈依三寶 77-A_P104L06~P104L08 下載
  皈依三寶 77-B_P104L08~P105L01 下載
  皈依三寶 78-A_P105L01~P105L09 下載
  皈依三寶 78-B_P105L09~P106L04 下載
  皈依三寶 79-A_P106L03~P106L08 下載
  皈依三寶 79-B_P106L08~P106L13 下載
  皈依三寶 80-A_P106L13~P107L08 下載
  皈依三寶 80-B_P107L08~P108L02 下載
  皈依三寶 81-A_P108L02~P108L09 下載
  皈依三寶 81-B_P108L09~P108L13 下載
  皈依三寶 82-A_P108L13~P109L11 下載
  皈依三寶 82-B_P109L11~P109L06 下載
  皈依三寶 83-A_P109L06~P110L02 下載
  皈依三寶 83-B_P110L02~P110L12 下載
  皈依三寶 84-A_P110L12~P111L04 下載
  皈依三寶 84-B_P111L04~P111L10 下載
  皈依三寶 85-A_P111L10~P112L05 下載
  皈依三寶 85-B_P112L04~P112L07 下載
  皈依三寶 86-A_P112L07~P112L12 下載
  皈依三寶 86-B_P112L13~P113L09 下載
  皈依三寶 87-A_P113L09~P114L01 下載
  皈依三寶 87-B_P114L01~P115L02 下載
  皈依三寶 88-A_P115L02~P115L07 下載
  皈依三寶 88-B_P115L06~P115L12 下載
  皈依三寶 89-A_P115L12~P116L06 下載
  皈依三寶 89-B_P116L06~P117L04 下載
  深信業果 90-A_P117L04~P117L11 下載
  深信業果 90-B_P117L11~P118L04 下載
  深信業果 91-A_P118L04~P118L10 下載
  深信業果 91-B_P118L10~P119L13 下載
  深信業果 92-A_P119L13~P120L04 下載
  深信業果 92-B_P120L03~P120L08 下載
  深信業果 93-A_P120L08~P121L03 下載
  深信業果 93-B_P121L03~P122L01 下載
  深信業果 94-A_P122L01~P122L06 下載
  深信業果 94-B_P122L06~P123L01 下載
 
範圍   線上聽 下載
DVD3 深信業果 095-A_P123L01~P124L01 下載
  深信業果 095-B_P124L01~P124L07 下載
  深信業果 096-A_P124L07~P125L04 下載
  深信業果 096-B_P125L03~P125L09 下載
  深信業果 097-A_P125L09~P126L03 下載
  深信業果 097-B_P126L03~P126L08 下載
  深信業果 098-A_P126L08~P127L03 下載
  深信業果 098-B_P127L02~P127L08 下載
  深信業果 099-A_P127L08~P127L13 下載
  深信業果 099-B_P127L13~P128L08 下載
  深信業果 100-A_P128L08~P128L11 下載
  深信業果 100-B_P128L11~P129L01 下載
  深信業果 101-A_P129L01~P129L07 下載
  深信業果 101-B_P129L07~P129L10 下載
  深信業果 102-A_P129L10~P129L13 下載
  深信業果 102-B_P129L13~P130L04 下載
  深信業果 103-A_P130L03~P130L07 下載
  深信業果 103-B_P130L07~P130L09 下載
  深信業果 104-A_P130L09~P131L01 下載
  深信業果 104-B_P131L01~P131L03 下載
  深信業果 105-A_P131L03~P131L05 下載
  深信業果 105-B_P131L05~P131L10 下載
  深信業果 106-A_P131L10~P132L01 下載
  深信業果 106-B_P132L01~P132L09 下載
  深信業果 107-A_P132L09~P133L05 下載
  深信業果 107-B_P133L04~P134L01 下載
  深信業果 108-A_P134L01~P134L06 下載
  深信業果 108-B_P134L06~P134L11 下載
  深信業果 109-A_P134L11~P135L02 下載
  深信業果 109-B_P135L02~P135L08 下載
  深信業果 110-A_P135L08~P135L12 下載
  深信業果 110-B_P135L12~P136L08 下載
  深信業果 111-A_P136L08~P137L03 下載
  深信業果 111-B_P137L03~P137L08 下載
  深信業果 112-A_P137L08~P137L13 下載
  深信業果 112-B_P137L13~P138L08 下載
  深信業果 113-A_P138L08~P139L06 下載
  深信業果 113-B_P139L06~P139L10 下載
  深信業果 114-A_P139L10~P139L11 下載
  深信業果 114-B_P139L11~P140L10 下載
  深信業果 115-A_P140L10~P141L01 下載
  深信業果 115-B_P141L01~P141L07 下載
  深信業果 116-A_P141L07~P141L11 下載
  深信業果 116-B_P141L11~P142L04 下載
  深信業果 117-A_P142L04~P142L08 下載
  深信業果 117-B_P142L08~P142L08 下載
  深信業果 118-A_P142L07~P142L10 下載
  深信業果 118-B_P142L10~P143L06 下載
  深信業果 119-A_P143L06~P143L10 下載
  深信業果 119-B_P143L10~P144L03 下載
  深信業果 120-A_P144L03~P144L08 下載
  深信業果 120-B_P144L08~P144L10 下載
  深信業果 121-A_P144L10~P145L02 下載
  深信業果 121-B_P145L02~P145L07 下載
  深信業果 122-A_P145L07~P146L05 下載
  深信業果 122-B_P146L05~P146L07 下載
  深信業果 123-A_P146L07~P146L13 下載
  深信業果 123-B_P146L13~P147L05 下載
  深信業果 124-A_P147L05~P147L11 下載
  深信業果 124-B_P147L11~P148L01 下載
  深信業果 125-A_P148L01~P148L09 下載
  深信業果 125-B_P148L09~P149L04 下載
  深信業果 126-A_P149L04~P149L10 下載
  深信業果 126-B_P149L10~P150L02 下載
  深信業果 127-A_P150L02~P150L05 下載
  深信業果 127-B_P150L05~P150L12 下載
  深信業果 128-A_P150L12~P151L05 下載
  深信業果+希求解脫 128-B_P151L05~P152L02 下載
  希求解脫 129-A_P152L02~P152L13 下載
  希求解脫 129-A_補_P152L03~P152L08 下載
  希求解脫 129-B_P152L13~P153L07 下載
  希求解脫 130-A_P153L07~P153L13 下載
  希求解脫 130-B_P153L13~P154L05 下載
  希求解脫 131-A_P154L05~P154L13 下載
  希求解脫 131-B_P154L13~P155L04 下載
  思惟苦諦 132-A_P155L04~P155L08 下載
  思惟苦諦 132-B_P155L08~P156L02 下載
  思惟苦諦 133-A_P156L02~P156L09 下載
  思惟苦諦 133-B_P156L09~P156L11 下載
  思惟苦諦 134-A_P156L11~P157L01 下載
  思惟苦諦 134-B_P157L01~P157L07 下載
  思惟苦諦 135-A_P157L06~P158L02 下載
  思惟苦諦 135-B_P158L02~P158L10 下載
  思惟苦諦 136-A_P158L10~P159L04 下載
  思惟苦諦 136-B_P159L04~P159L08 下載
  思惟苦諦 137-A_P159L08~P160L01 下載
  思惟苦諦 137-B_P160L01~P160L09 下載
  思惟苦諦 138-A_P160L09~P160L12 下載
  思惟苦諦 138-B_P160L12~P161L05 下載
  思惟苦諦 139-A_P161L05~P161L08 下載
  思惟苦諦 139-B_P161L08~P161L13 下載
  思惟苦諦 140-A_P161L13~P162L07 下載
  思惟苦諦 140-B_P162L07~P163L02 下載
  思惟苦諦 141-A_P163L06~P163L05 下載
  思惟苦諦 141-B_P163L05~P163L08 下載
  思惟苦諦 142-A_P163L08~P164L01 下載
  思惟苦諦 142-B_P164L01~P164L10 下載
  思惟苦諦 143-A_P164L10~P165L03 下載
  思惟苦諦 143-B_P165L03~P165L09 下載
  思惟苦諦 144-A_P165L09~P165L13 下載
  思惟苦諦 144-B_P165L13~P166L05 下載
 
範圍   線上聽 下載
DVD4 思惟苦諦 145-A_P166L05~P166L10 下載
  思惟苦諦 145-B_P166L10~P166L10 下載
  思惟苦諦 146-A_P166L10~P167L01 下載
  思惟苦諦 146-B_P167L01~P167L04 下載
  思惟苦諦 147-A_P167L04~P167L10 下載
  思惟苦諦 147-B_P167L10~P168L02 下載
  思惟苦諦 148-A_P168L02~P168L12 下載
  思惟苦諦 148-B_P168L12~P169L06 下載
  思惟苦諦 149-A_P169L05~P169L10 下載
  思惟苦諦+思惟集諦 149-B_P169L10~P170L04 下載
  思惟集諦 150-A_P170L04~P170L12 下載
  思惟集諦 150-B_P170L12~P171L03 下載
  思惟集諦 151-A_P171L03~P171L10 下載
  思惟集諦 151-B_P171L10~P172L06 下載
  思惟集諦 152-A_P172L06~P173L07 下載
  思惟集諦 152-B_P173L07~P174L01 下載
  思惟集諦 153-A_P174L01~P174L06 下載
  思惟集諦 153-B_P174L06~P174L09 下載
  思惟集諦 154-A_P174L09~P175L11 下載
  思惟集諦 154-B_P175L11~P176L03 下載
  思惟集諦 155-A_P176L03~P177L04 下載
  思惟集諦 155-B_P177L04~P177L11 下載
  思惟集諦 156-A_P177L11~P178L06 下載
  思惟集諦 156-B_P178L06~P179L08 下載
  思惟集諦 157-A_P179L08~P180L09 下載
  思惟集諦 157-B_P180L09~P181L01 下載
  十二緣起 158-A_P181L01~P181L04 下載
  十二緣起 158-B_P181L04~P181L10 下載
  十二緣起 159-A_P181L10~P182L11 下載
  十二緣起 159-B_P182L11~P183L04 下載
  十二緣起 160-A_P183L04~P183L12 下載
  十二緣起 160-B_P183L12~P184L06 下載
  十二緣起 161-A_P184L06~P185L03 下載
  十二緣起 161-B_P185L03~P185L08 下載
  十二緣起 162-A_P185L09~P186L07 下載
  十二緣起 162-B_P186L07~P186L10 下載
  十二緣起 163-A_P186L10~P187L06 下載
  十二緣起 163-B_P187L06~P187L09 下載
  十二緣起+除邪分別 164-A_P187L09~P188L04 下載
  除邪分別 164-B_P188L04~P188L12 下載
  除邪分別 165-A_P188L12~P189L13 下載
  邪執分別+解脫正道 165-B_P189L13~P190L06 下載
  解脫正道 166-A_P190L06~P191L05 下載
  解脫正道 166-B_P191L05~P192L01 下載
  解脫正道 167-A_P192L01~P192L07 下載
  解脫正道 167-B_P192L07~P192L13 下載
  解脫正道 168-A_P192L13~P193L06 下載
  解脫正道 168-B_P193L06~P193L12 下載
  解脫正道 169-A_P193L12~P194L07 下載
  解脫正道 169-B_P194L06~P194L10 下載
  解脫正道 170-A_P194L10~P194L11 下載
  解脫正道 170-B_P194L11~P195L02 下載
  解脫正道 171-A_P195L02~P195L09 下載
  解脫正道 171-B_P195L09~P196L02 下載
  解脫正道 172-A_P196L02~P196L09 下載
  解脫正道 172-B_P196L09~P197L03 下載
  解脫正道 173-A_P197L03~P197L09 下載
  解脫正道 173-B_P197L08~P198L01 下載
  解脫正道 174-A_P198L01~P198L08 下載
  解脫正道 174-B_P198L08~P199L01 下載
  解脫正道 175-A_P199L01~P199L07 下載
  解脫正道 175-B_P199L8~P199L10 下載
  解脫正道 176-A_P199L10~P200L02 下載
  解脫正道 176-B_P200L02~P200L11 下載
  解脫正道 177-A_P200L11~P201L04 下載
  解脫正道 177-B_P201L03~P201L01 下載
  解脫正道+入大乗門 178-A_P201L11~P203L04 下載
  入大乗門 178-B_P203L04~P203L07 下載
  入大乗門 179-A_P203L07~P204L06 下載
  入大乗門 179-B_P204L06~P204L13 下載
  入大乗門 180-A_P204L13~P205L04 下載
  入大乗門 180-B_P205L04~P205L13 下載
  菩提心次第 181-A_P205L13~P206L12 下載
  菩提心次第 181-B_P206L12~P207L04 下載
  菩提心次第 182-A_P207L04~P207L07 下載
  菩提心次第 182-B_P207L07~P208L03 下載
  菩提心次第 183-A_P208L06~P208L07 下載
  菩提心次第 183-B_P208L07~P208L12 下載
  菩提心次第 184-A_P208L12~P209L04 下載
  菩提心次第 184-B_P209L04~P209L08 下載
  菩提心次第 185-A_P209L08~P210L02 下載
  菩提心次第 185-B_P210L02~P210L05 下載
  菩提心次第 186-A_P210L05~P210L10 下載
  菩提心次第 186-B_P210L09~P211L02 下載
  菩提心次第 187-A_P211L02~P211L09 下載
  菩提心次第 187-B_P211L09~P212L06 下載
  菩提心次第 188-A_P212L06~P212L12 下載
  菩提心次第 188-B_P212L12~P213L04 下載
  菩提心次第 189-A_P213L05~P213L06 下載
  菩提心次第 189-B_P213L06~P213L12 下載
  菩提心次第 190-A_P213L12~P214L05 下載
  菩提心次第 190-B_P214L05~P214L13 下載
  菩提心次第 191-A_P214L13~P215L09 下載
  菩提心次第 191-B_P215L09~P216L02 下載
  菩提心次第 192-A_P216L02~P216L05 下載
  菩提心次第 192-B_P216L05~P216L09 下載
  菩提心次第 193-A_P216L09~P217L02 下載
  菩提心次第 193-B_P217L02~P217L07 下載
  菩提心次第 194-A_P217L07~P218L01 下載
  菩提心次第 194-B_P218L01~P218L06 下載
 
範圍   線上聽 下載
DVD5 菩提心次第 195-A_P218L05~P218L13 下載
  菩提心次第 195-B_P218L13~P219L04 下載
  菩提心次第 196-A_P219L03~P219L12 下載
  菩提心次第 196-B_P219L12~P220L08 下載
  菩提心次第 197-A_P220L07~P220L12 下載
  菩提心次第 197-B_P220L12~P221L02 下載
  菩提心次第 198-A_P221L02~P221L07 下載
  菩提心次第 198-B_P221L07~P222L01 下載
  菩提心次第 199-A_P222L01~P222L06 下載
  菩提心次第 199-B_P222L06~P222L12 下載
  菩提心次第 200-A_P222L12~P223L08 下載
  菩提心次第 200-B_P223L08~P224L03 下載
  菩提心次第 201-A_P224L03~P225L06 下載
  菩提心次第 201-B_P225L06~P225L13 下載
  菩提心次第 202-A_P225L13~P226L09 下載
  菩提心次第 202-B_P226L09~P227L02 下載
  菩提心次第 203-A_P227L02~P227L10 下載
  菩提心次第 203-B_P227L10~P228L03 下載
  菩提心次第 204-A_P228L03~P228L08 下載
  菩提心次第 204-B_P228L08~P229L04 下載
  菩提心次第 205-A_P229L04~P229L11 下載
  菩提心次第 205-B_P229L11~P230L07 下載
  菩提心次第 206-A_P230L07~P230L11 下載
  菩提心次第 206-B_P230L11~P231L01 下載
  儀軌受法 207-A_P231L01~P231L08 下載
  儀軌受法 207-B_P231L08~P232L08 下載
  儀軌受法 208-A_P232L07~P233L06 下載
  儀軌受法 208-B_P233L06~P234L09 下載
  儀軌受法 209-A_P234L08~P235L08 下載
  儀軌受法 209-B_P235L08~P236L07 下載
  儀軌受法 210-A_P236L07~P236L12 下載
  儀軌受法 210-B_P236L12~P237L08 下載
  儀軌受法 211-A_P237L08~P238L06 下載
  儀軌受法 211-B_P238L06~P239L07 下載
  儀軌受法 212-A_P239L07~P240L02 下載
  儀軌受法 212-B_P240L02~P240L06 下載
  儀軌受法 213-A_P240L06~P241L01 下載
  儀軌受法 213-B_P241L01~P241L08 下載
  儀軌受法 214-A_P241L08~P242L05 下載
  儀軌受法 214-B_P242L05~P242L11 下載
  儀軌受法 215-A_P242L10~P243L05 下載
  儀軌受法 215-B_P243L05~P243L13 下載
  儀軌受法 216-A_P243L06~P244L06 下載
  儀軌受法 216-B_P244L06~P244L13 下載
  儀軌受法 217-A_P244L13~P245L06 下載
  學菩薩行 217-B_P245L07~P246L01 下載
  學菩薩行 218-A_P246L01~P247L06 下載
  學菩薩行 218-B_P247L06~P247L08 下載
  學菩薩行 219-A_P247L09~P248L02 下載
  學菩薩行 219-B_P248L02~P248L04 下載
  學菩薩行 220-A_P248L04~P248L10 下載
  學菩薩行 220-B_P248L11~P248L13 下載
  學菩薩行 221-A_P248L13~P249L10 下載
  學菩薩行 221-B_P249L10~P250L05 下載
  學菩薩行 222-A_P250L05~P250L13 下載
  學菩薩行 222-B_P250L13~P251L11 下載
  學菩薩行 223-A_P251L11~P251L13 下載
  學菩薩行 223-B_P251L13~[252L05 下載
  學菩薩行 224-A_P252L05~P252L10 下載
  學菩薩行 224-B_P252L10~P253L03 下載
  學菩薩行 225-A_P253L03~P254L01 下載
  學菩薩行 225-B_P254L02~P254L03 下載
  學菩薩行 226-A_P254L03~P254L08 下載
  學菩薩行 226-B_P254L08~P254L11 下載
  學菩薩行 227-A_P254L11~P255L03 下載
  學菩薩行 227-B_P255L03~P255L07 下載
  學菩薩行 228-A_P255L07~P256L01 下載
  學菩薩行 228-B_P256L02~P256L08 下載
  學菩薩行 229-A_P256L08~P256L13 下載
  學菩薩行 229-B_P256L13~P257L05 下載
  學菩薩行 230-A_P257L05~P258L03 下載
  學菩薩行 230-B_P258L03~P258L10 下載
  學菩薩行 231-A_P258L10~P259L04 下載
  學菩薩行 231-B_P259L04~P259L09 下載
  學菩薩行 232-A_P259L09~P260L04 下載
  學菩薩行 232-B_P260L04~P260L09 下載
  學菩薩行 233-A_P260L09~P261L02 下載
  學菩薩行 233-B_P261L02~P261L12 下載
  學菩薩行 234-A_P261L12~P262L09 下載
  學菩薩行+布施波羅蜜 234-B_P262L09~P263L04 下載
  布施波羅蜜 235-A_P263L04~P263L09 下載
  布施波羅蜜 235-B_P263L09~P264L01 下載
  布施波羅蜜 236-A_P264L01~P264L10 下載
  布施波羅蜜 236-B_P264L10~P265L01 下載
  布施波羅蜜 237-A_P265L01~P265L09 下載
  布施波羅蜜 237-B_P265L08~P266L01 下載
  布施波羅蜜 238-A_P266L01~P266L05 下載
  布施波羅蜜 238-B_P266L05~P266L09 下載
  布施波羅蜜 239-A_P266L09~P267L05 下載
  布施波羅蜜 239-B_P267L05~P268L01 下載
  布施波羅蜜 240-A_P268L01~P268L12 下載
  布施波羅蜜 240-B_P268L12~P269L06 下載
  布施波羅蜜 241-A_P269L06~P269L12 下載
  布施波羅蜜 241-B_P269L12~P270L02 下載
  布施波羅蜜 242-A_P270L02~P270L06 下載
  布施波羅蜜 242-B_P270L06~P270L11 下載
  布施波羅蜜 243-A_P270L11~P271L03 下載
  布施波羅蜜 243-B_P271L03~P271L12 下載
  布施波羅蜜 244-A_P271L12~P273L03 下載
  布施波羅蜜 244-B_P273L03~P274L02 下載
 
範圍   線上聽 下載
DVD6 布施波羅蜜 245-A_P274L02~P274L07 下載
  布施波羅蜜 245-B_P274L07~P274L13 下載
  布施波羅蜜 246-A_P275L01~P275L09 下載
  布施波羅蜜 246-B_P275L09~P276L01 下載
  布施波羅蜜 247-A_P276L01~P276L06 下載
  布施波羅蜜 247-B_P276L06~P277L01 下載
  布施波羅蜜 248-A_P277L01~P277L07 下載
  布施波羅蜜 248-B_P277L07~P278L01 下載
  布施波羅蜜 249-A_P278L01~P278L13 下載
  布施波羅蜜 249-B_P278L13~P279L12 下載
  布施波羅蜜 250-A_P279L12~P280L09 下載
  布施波羅蜜 250-B_P280L09~P281L03 下載
  持戒波羅蜜 251-A_P281L03~P281L09 下載
  持戒波羅蜜 251-B_P281L09~P282L02 下載
  持戒波羅蜜 252-A_P282L02~P282L11 下載
  持戒波羅蜜 252-B_P282L11~P283L07 下載
  持戒波羅蜜 253-A_P283L07~P284L02 下載
  持戒波羅蜜 253-B_P284L02~P284L07 下載
  持戒波羅蜜 254-A_P284L08~P284L12 下載
  持戒波羅蜜 254-B_P284L12~P285L05 下載
  持戒波羅蜜 255-A_P285L06~P285L08 下載
  持戒波羅蜜+忍波羅蜜 255-B_P285L08~P286L01 下載
  忍波羅蜜 256-A_P286L01~P286L05 下載
  忍波羅蜜 256-B_P286L05~P286L12 下載
  忍波羅蜜 257-A_P286L12~P287L11 下載
  忍波羅蜜 257-B_P287L11~P288L06 下載
  忍波羅蜜 258-A_P288L06~P288L10 下載
  忍波羅蜜 258-B_P288L10~P289L05 下載
  忍波羅蜜 259-A_P289L05~P289L12 下載
  忍波羅蜜 259-B_P289L12~P290L09 下載
  忍波羅蜜 260-A_P290L09~P291L10 下載
  忍波羅蜜 260-B_P291L10~P292L09 下載
  忍波羅蜜 261-A_P292L09~P293L06 下載
  忍波羅蜜 261-B_P293L06~P294L01 下載
  忍波羅蜜 262-A_P294L01~P294L09 下載
  忍波羅蜜 262-B_P294L09~P295L05 下載
  忍波羅蜜 263-A_P295L05~P295L13 下載
  忍波羅蜜 263-B_P295L13~P296L08 下載
  忍波羅蜜 264-A_P296L08~P297L04 下載
  忍波羅蜜 264-B_P297L04~P297L11 下載
  忍波羅蜜 265-A_P297L11~P298L02 下載
  忍波羅蜜 265-B_P298L02~P299L04 下載
  忍波羅蜜 266-A_P299L04~P299L12 下載
  忍波羅蜜 266-B_P299L12~P300L08 下載
  忍波羅蜜 267-A_P300L08~P301L05 下載
  忍波羅蜜 267-B_P301L05~P301L09 下載
  忍波羅蜜 268-A_P301L09~P302L01 下載
  忍波羅蜜 268-B_P302L01~P302L08 下載
  忍波羅蜜 269-A_P302L08~P303L01 下載
  忍波羅蜜 269-B_P303L01~P303L07 下載
  忍波羅蜜 270-A_P303L07~P303L13 下載
  忍波羅蜜 270-B_P303L13~P304L10 下載
  忍波羅蜜+精進波羅蜜 271-A_P304L10~P305L09 下載
  精進波羅蜜 271-B_P305L09~P306L06 下載
  精進波羅蜜 272-A_P306L06~P306L13 下載
  精進波羅蜜 272-B_P306L13~P308L01 下載
  精進波羅蜜 273-A_P308L01~P308L10 下載
  精進波羅蜜 273-B_P308L10~P309L13 下載
  精進波羅蜜 274-A_P309L13~P310L06 下載
  精進波羅蜜 274-B_P310L06~P310L11 下載
  精進波羅蜜 275-A_P310L11~P311L06 下載
  精進波羅蜜 275-B_P311L06~P311L12 下載
  精進波羅蜜 276-A_P311L12~P312L11 下載
  精進波羅蜜 276-B_P312L11~P313L05 下載
  精進波羅蜜 277-A_P313L05~P313L12 下載
  精進波羅蜜 277-B_P313L12~P314L07 下載
  精進波羅蜜 278-A_P314L06~P315L01 下載
  精進波羅蜜 278-B_P315L01~P316L04 下載
  精進波羅蜜 279-A_P316L04~P317L03 下載
  精進波羅蜜 279-B_P317L03~P318L04 下載
  精進波羅蜜 280-A_P318L04~P318L11 下載
  精進波羅蜜 280-B_P318L11~P319L04 下載
  精進波羅蜜 281-A_P319L04~P319L12 下載
  精進波羅蜜 281-B_P319L12~P320L09 下載
  精進波羅蜜 282-A_P320L09~P321L03 下載
  精進波羅蜜+靜慮波羅蜜 282-B_P321L03~P322L01 下載
  靜慮波羅蜜 283-A_P322L01~P322L06 下載
  靜慮波羅蜜 283-B_P322L05~P322L13 下載
  般若波羅蜜 284-A_P322L13~P323L06 下載
  般若波羅蜜 284-B_P323L06~P323L12 下載
  般若波羅蜜 285-A_P323L12~P324L10 下載
  般若波羅蜜 285-B_P324L10~P325L01 下載
  般若波羅蜜 286-A_P325L01~P325L07 下載
  般若波羅蜜 286-B_P325L07~P326L05 下載
  般若波羅蜜 287-A_P326L05~P326L11 下載
  般若波羅蜜 287-B_P326L11~P327L05 下載
  般若波羅蜜 288-A_P327L05~P327L13 下載
  般若波羅蜜 288-B_P327L13~P328L05 下載
  般若波羅蜜 289-A_P328L05~P328L12 下載
  般若波羅蜜 289-B_P328L12~P329L09 下載
  般若波羅蜜 290-A_P329L09~P330L03 下載
  般若波羅蜜 290-B_P330L03~P330L11 下載
  般若波羅蜜+四攝法 291-A_P330L11~P331L09 下載
  四攝法 291-B_P331L09~P332L06 下載
  四攝法 292-A_P332L06~P332L12 下載
  四攝法 292-B_P332L12~P333L06 下載
  四攝法 293-A_P333L06~P334L02 下載
  四攝法 293-B_P334L02~P334L11 下載
  四攝法 294-A_P334L11~P335L04 下載